rejestr.ngo

Polityka Prywatności

Copyright© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.biurongo.pl oraz wykorzystywania ciasteczek.

 
DANE OSOBOWE
§ 2
Administrator i dane kontaktowe
 

1. Administratorem danych osobowych serwisu jest Fundacja Biura Informacji NGO z siedzibą w Warszawie pod adresem Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000805701, NIP: 5252802842, REGON: 384515809 (dalej: Fundacja).

2. W sprawie ochrony danych osobowych Użytkownicy mogą skontaktować się z Fundacją Biura Informacji NGO pod adresami:

a) adres: ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

b) e-mail: fundacja@biurongo.pl

 

 

§ 3
Jakie dane przetwarzamy?
 

1. Użytkownicy serwisu pozostają anonimowi do czasu dobrowolnego podania przez nich swoich danych osobowych.

2. W przypadku korzystania z serwisu przez Użytkownika informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są przez Fundację w celach technicznych związanych z działaniem serwisu oraz w celach statystycznych.

 

§ 4
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 

1. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r., poz 1781 t.j. ze zm.).

2. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu:

a) umożliwienia Fundacji kontaktu z Użytkownikiem serwisu kontaktującym się z Fundacją za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym przesłania odpowiedzi lub uzyskania opinii (podstawa prawna w zależności od celu kontaktu: kontakt na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 litera a) RODO, kontakt w celu przekazania opinii dotyczących korzystania z serwisu – art. 6 ust. 1 litera f) RODO),

b) realizacji ciążących na Fundacji obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, przepisów prawa konsumenckiego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera c) RODO),

c) ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera f) RODO),

d) wykonywania uprawnień administratora danych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do obrony w związku z roszczeniami, w tym przed sądem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera f) RODO),

e) dystrybucji materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych – w razie wyrażenia zgody w celach marketingowych lub zażądania przez Użytkownika przesłania takich materiałów w formularzu kontaktowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera a) RODO),

f) przeprowadzania badań i analiz rynku oraz analiz statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera f) RODO),

3. Przekazanie przez Użytkownika jego danych jest dobrowolne, jednak nieprzekazanie danych i/lub odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi Fundacji rozpoznanie i realizację praw Użytkownika, kontaktu z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi w kwestiach poruszonych w formularzu kontaktowym.

 

§ 5
Sposób przetwarzania danych osobowych
 

1. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz RODO,

b) zgodnie z wdrożonymi wewnętrznymi procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

c) w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi lub zawarcia, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania,

d) w zakresie niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

2. Dane osobowe przetwarzane są w formie elektronicznej i/lub papierowej, poprzez zapisywanie, przetwarzanie, archiwizację i przekazywanie danych, także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Narzędzia i nośniki wykorzystywane w procesie przetwarzania danych pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych.

3. Dane nie są profilowane, a decyzja nie jest podejmowana w sposób zautomatyzowany.

 

§ 6
Udostępnianie i powierzanie danych osobowych
 

1. Fundacja ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania lub innym osobom w zakresie niezbędnym do przestrzegania prawa).

2. Dane osobowe są powierzane lub udostępniane podmiotom współpracującym z Fundacją w celu przetworzenia zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz realizacji umowy Fundacji, w szczególności podmiotowi zajmującemu się obsługą i serwisem Krajowego Rejestru BINGO oraz obsługą płatności, a także w przypadku dalszych czynności związanych z prowadzoną komunikacją z Użytkownikiem lub z realizacją zawartej umowy. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo podmioty przetwarzające, z którymi Fundacja ściśle współpracuje.

3. Każdy z wyżej wskazanych podmiotów zostanie wybrany z należytą starannością pod względem posiadanego względem nich zaufania na rynku, zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, a ponadto obowiązków nałożonych na nich poprzez umowy zawarte z Fundacją.

4. W przypadku planowanego przekazania danych innym podmiotom niż wyżej wskazane Użytkownik zostanie o tym powiadomiony i poproszony o wyrażenie zgody.

5. Dane mogą zostać przekazane poza teren Unii Europejskiej wyłącznie, gdy konieczność ta będzie wynikać z zawartej z Użytkownikiem umowy, jedynie po zastosowaniu odpowiednich gwarancji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 7
Okres przechowywania danych osobowych
 

1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji komunikacji, obowiązków wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy, realizacji usług oraz ustania obowiązków prawnych (łącznie z wnioskami organów), rozwiązania sporów, utrzymania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, wyegzekwowania przestrzegania obowiązującej umowy.

2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Użytkownika, dane te będą przetwarzane aż zgoda nie zostanie cofnięta. Po cofnięciu zgody Fundacja będzie przetwarzała te dane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą zostać podniesione.

3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do czasu zaprzestania działań marketingowych lub wycofania zgody.

4. Dane osobowe osób niekorzystających z formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres posiadania zapisanych na urządzeniach plików cookies. Szczegóły korzystania z ciasteczek znajdują się w § 10 i następnych niniejszej Polityki Prywatności.

 

§ 8
Ochrona danych
 

1. Fundacja dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników serwisu.

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Formularz kontaktowy oraz formularz rejestracyjny zabezpieczone są za pomocą m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Fundację z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności oprogramowania antywirusowego, anty-malware, wdrożonej pseudonimizacji, szyfrowania danych, hasłowania oraz kontroli dostępu.

5. Fundacja zobowiązuje się:

a) zapewnić dokładność i aktualizację przetwarzanych danych,

b) wprowadzić środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych ze względu na ewentualny wpływ przetwarzania na prawa i wolności Użytkownika,

c) zawiadamiać Użytkownika, w terminach i przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, o każdym naruszeniu danych osobowych,

d) zagwarantować zgodność operacji przetwarzania z przepisami prawa.

 

§ 9
Uprawnienia
 

1. Użytkownik ma prawo:

a) dostępu do treści swoich danych – Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie czy Fundacja przetwarza jego dane, a jeśli to ma miejsce, do uzyskania informacji jakie dane są przetwarzane, w jakich celach, czy dane są przekazywane odbiorcom, przez jaki okres są przechowywane, a także uzyskać informację o swoich prawach,

b) do poprawiania danych oraz ich sprostowania – dane zostaną niezwłocznie sprostowane lub poprawione w przypadku zgłoszenia żądania przez Użytkownika, gdy dane są niepełne Użytkownik może zgłosić dane uzupełniające,

c) żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) - pomimo żądania usunięcia Fundacja może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualnego zbadania prawdopodobnego oszustwa lub innego naruszenia,

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – cofnięcie zgody ma skutek od jego dokonania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak

uniemożliwić dalsze korzystanie z funkcjonalności lub usług,

e) ograniczyć przetwarzanie danych przez Fundację, gdy Użytkownik:

     - kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Fundacja ograniczy ich przetwarzanie na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych,

     - w jego ocenie przetwarzanie jego danych jest niezgodne z prawem,

    - dane osobowe przestały być niezbędne dla celów Fundacji, lecz osoba potrzebuje ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   - wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Fundację – ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozpoznania sprzeciwu,

f)  przenoszenia danych do innych administratorów – Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które przekazał Fundacji, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora, na żądanie Użytkownika przeniesienie zostanie dokonane bezpośrednio przez Fundację innemu administratorowi, jeżeli to technicznie możliwe,

g) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – wniesienie sprzeciwu możliwe jest jeżeli Fundacja przetwarza dane Użytkownika w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes; wniesienie sprzeciwu jest możliwe z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. W przypadku marketingu bezpośredniego sprzeciw może zostać wniesiony niezależnie do sytuacji Użytkownika,

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych przez Fundację narusza przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące ochrony danych osobowych.

2. W przypadku skorzystania z praw Użytkownik może skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem danych kontaktowych znajdujących się w § 2 ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności.

3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z jego praw Fundacja spełnia żądanie lub odmawia jego spełnienia w terminie miesiąca. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań powyższy termin nie może zostać zachowany, Fundacja poinformuje o przedłużeniu terminu o maksymalnie dwa kolejne miesiące i przyczynach przedłużenia.

 

CIASTECZKA
§ 10
Zgoda na używanie ciasteczek

 

1. Przez używanie serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez Fundację ciasteczek i/lub innych podobnych technologii, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z serwisu.

 
§ 11
Co to są ciasteczka

 

1. Ciasteczka to niewielkie pliki wysyłane przez serwis, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkowników (komputerze, tablecie lub smartphonie) podczas gdy Użytkownik odwiedza różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza rejestracyjnego.

3. Na Stronie wykorzystywane są następujące ciasteczka:

a) „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające,

b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa - np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) „wydajnościowe” - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu,

d) „funkcjonalne” - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

e) „reklamowe” - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

f) „marketingowe” – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom dedykowanych ofert dla produktów i usług świadczonych w ramach serwisu.

4. Mechanizm ciasteczek jest bezpieczny dla urządzeń Użytkowników serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

§ 12
Do czego wykorzystujemy ciasteczka

 

1. Fundacja używa ciasteczek w różnych celach:

a) zapewnienia poprawnego działania serwisu oraz jej bezpieczeństwa,

b) dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika,

c) optymalizacji korzystania z serwisu oraz usprawniania funkcjonowania serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację,

d) monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu,

e) zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk oraz sprawdzać źródła ruchu,

f) wykrywać nadużycia np. sztuczny ruch internetowy,

g) mierzyć (bez identyfikowania danych osobowych) skuteczność akcji reklamowych prowadzonych m. in. w sieci reklamowej Google, w programach partnerskich, na zewnętrznych stronach internetowych,

h) rozliczać się z partnerami biznesowymi za usługi reklamowe w oparciu o zarejestrowane akcje świadczone na życzenie użytkowników.

2. Fundacja używa ciasteczek także w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

a) Google Analytics (administrator ciasteczek: Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki),

b) Google AdWords (administrator ciasteczek: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

c) YouTube (administrator ciasteczek:Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki),

d) Facebook (administrator ciasteczek: Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii),

e) Instagram (administrator ciasteczek: Instagram LLC. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki),

3. Ciasteczka pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika, takie jak typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia na serwis, dzięki którym możliwe jest odpowiednie wyświetlenie serwisu.

4. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§ 13
Jak długo są przechowywane dane w ciasteczkach

 

1. W serwisie używane są dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe.

2. Ciasteczka sesyjne pozostają na urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania z serwisu.

3. Ciasteczka stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika tak długo jak mają ustawiony „czas życia” lub do momentu kiedy zostaną usunięte.

 
§ 14
Używanie ciasteczek podmiotów trzecich

 

Użytkownik korzystając z serwisu może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z Fundacją podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook, Instagram, YouTube. Więcej informacji na temat tych ciasteczek Użytkownik może znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

 
§ 15
Inne technologie podobne do ciasteczek

 

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z serwisu, Fundacja używa także innych niż ciasteczka technologii pozyskiwania informacji zawartych na urządzeniu, takich jak np. skrypty, piksele śledzące i wtyczki.

 
§ 16
Jak zmienić ustawienia przeglądarki lub usunąć ciasteczka

 

1. Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części.

2. Jeżeli Użytkownik zablokuje używane przez Fundację ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu, np. Użytkownik nie będzie w stanie odwiedzić pewnych obszarów serwisu. Uniemożliwione zostanie także zbieranie anonimowych informacji na temat używania serwisu w celu poprawiania zawartości i usług.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17

 

1. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności - Fundacja poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji w serwisie, a w przypadku istotnych zmian także poprzez odrębne powiadomienia na wskazany przez Użytkowników adres e-mail.

2. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikom zgodnie z przepisami prawa.

3. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na dane wskazane w § 2 ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności.